058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

2014 jaar van lastenverzwaring auto

Het afgelopen jaar stond in het teken van vergroening van het wagenpark dankzij fiscale stimuleringsmaatregelen. Hierdoor viel bijna 60% van de nieuwe auto’s in de zuinige 0% en 14% bijtellingscategorieën. Maar 2014 zal het jaar van de forse lastenverzwaring zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor de leaserijder. Dat blijkt uit de jaarcijfers die LeasePlan Nederland publiceerde.
In de tweede helft van 2013 bleek eens te meer de grote invloed van fiscale stimuleringsmaatregelen bij de keuze voor nieuwe leaseauto’s. De afgelopen drie jaar verloor de benzinemotor in hoog tempo populariteit van zuinige diesels en hybride motoren met lage CO2-uitstoot en lage bijtelling. In 2011 had 42% van alle nieuwe leaseauto’s die LeasePlan leverde een benzinemotor. Eind 2013 gold dit nog slechts voor een kwart van de bestelde auto’s. Het aandeel dieselauto’s groeide naar 60% en bijna 15% van de in 2013 bestelde leaseauto’s had een (plug-in) hybride motor.
Dit jaar zullen werkgevers en werknemers volgens LeasePlan te maken krijgen met zwaardere lasten op hun vaak groene auto’s. Debet zijn de nieuwe staffeling van de bijtellingscategorieën voor leaserijders enerzijds, en het vervallen van de vrijstelling van wegenbelasting en het aangepaste tarief van de aanschafbelasting BPM voor bijna alle auto’s voor wagenparkbeheerders anderzijds.

Meer weten over salarizaken?