058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Minimumbedrag 30%-regeling gestegen

Als een werkgever buitenlandse werknemers in dienst neemt met een schaarse deskundigheid, is het toegestaan om hen een onbelaste vergoeding te geven voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Dit zijn de extra kosten die deze werknemers maken voor het werken in het buitenland, zoals de kosten voor huisvesting. Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, moeten werknemers aan bepaalde eisen voldoen.
De belangrijkste eis is dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. In 2018 ligt deze grens op € 37.296 (2017: € 37.000).
Als u meer dan het maximumbedrag vergoedt of verstrekt, dan is dit meerdere loon voor de loonheffingen.
Zijn de in redelijkheid gemaakte, werkelijke kosten hoger dan 30/70 van het loon, dan mag u er ook voor kiezen om de werkelijke kosten onbelast te vergoeden. U moet dan wel de kosten kunnen bewijzen.

Meer weten over salarizaken?