058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Premies WGA en ZW 2017

UWV heeft op 1 september de premiepercentages voor de WGA en ZW in 2017 gepubliceerd. De Raad van Bestuur van UWV stelt jaarlijks de premies en parameters vast door middel van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit Besluit wordt jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september. De Belastingdienst stuurt later in het jaar (begin december) aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie.
Twee premiecomponenten
De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat in 2017 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies beide Whk-premiecomponenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Grote werkgevers betalen twee op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers betalen twee premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.

Datum: 6 september 2016

Meer weten over salarizaken?