058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Verwachting loonsverhoging in 2014

Uit een wereldwijde enquête, uitgevoerd door Monsterboard, blijkt dat  de helft van de ondervraagde werknemers (51%) in 2014 een loonsverhoging verwacht. In Nederland ligt dat percentage met 42 procent lager. In dit verwachtingspatroon is weinig verschil tussen mannen en vrouwen.

De Canadezen en Amerikanen zijn met respectievelijk 57 en 54 procent het meest optimistisch over hun kansen op het krijgen van een salarisverhoging. In Frankrijk is de werknemer het minst optimistisch; 71 procent verwacht geen sprong te maken in hun salaris en slechts 24 procent van de ondervraagde Franse vrouwen verwacht een loonsverhoging te krijgen. In Nederland denkt 41 procent van de vrouwen een loonsverhoging te krijgen, de mannen zijn iets optimistischer met 43 procent.

Loonstrookje geeft gunstig beeld

Het eerste loonstrookje van dit jaar (2014) zal veel mensen een gunstig beeld geven.
Gepensioneerden, werknemers en uitkeringsgerechtigden gaan er in 2014 op vooruit.

Vooral werknemers met lage inkomens gaan erop vooruit. Deze werknemers gaan er tot 3 procent op vooruit. Dat is het gevolg van een (tijdelijke) verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, een  hogere algemene heffingskorting en een hogere arbeidskorting.

Echter pakt het negatief uit voor hogere inkomens, door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Gepensioneerden ontvangen een positief loonstrookje van de AOW en het pensioenfonds. Ze merken een toename met 1 tot 1,25 procent. Uitkeringsgerechtigden gaan er 0,75 tot 2,25 procent op vooruit.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd voor hogere inkomens. De afbouw begint bij inkomens boven de € 40.000. In 2014 scheelt dat dan € 400 netto. Bij een inkomen boven de € 60.000 dan scheelt dat € 700 netto. In de jaren daarna zal de algemene heffingskorting verder worden afgebouwd. Mensen met een laag inkomen krijgen er in 2014 netto ongeveer € 90 bij omdat de hoogte van de korting geïndexeerd wordt.
 

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief voor de ZVW.

Afdrachtvermindering onderwijs 2014

Al eerder is aangegeven dat de afdrachtvermindering voor onderwijs voor 2014 op de schop gaat. Inmiddels is bekend gemaakt dat de afdrachtvermindering onderwijs vanaf 2014 zich gaat richten op mensen die een zwakkere positie op de arbeidsmarkt hebben en werknemers in sectoren met personeelstekorten of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie. Afdrachtvermindering kan dan geclaimd worden voor: BBL’ers, HBO’ers die leren en werken in de techniek en voor werknemers die wetenschappelijk of promotieonderzoek doen.