058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018
De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018. De gemiddelde premie van de WGA gaat van 0.74% naar 0.75%.
De gemiddelde premie van de Ziektewet gaat van 0.35% naar 0.45%.

Beide premies zijn opgenomen in de Whk premie (werkhervattingskas). De Beschikking zal eind 2017 worden verstuurd door de Belastingdienst.

Neem een gratis abonnement op onze nieuwsbrief en download een whitepaper!


Datum: 5 september 2017

Verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet.
U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
– In een schriftelijke afspraak legt u het verbod op privégebruik vast en deze bewaart u bij uw loonadministratie.
– U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door de Belastingdienst moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie. U kunt toezicht op de naleving van het verbod
houden door bijvoorbeeld:
– de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
– de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
– gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
– Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
– een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
– ontslag
In overleg met VNO-NCW en EVO heeft de Belastingdienst een voorbeeldafspraak gemaakt waarmee u uw verbod op privégebruik schriftelijk kunt vastleggen. U kunt de voorbeeldafspraak downloaden van belastingdienst.nl.
d.d. 29-08-2017

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het Lage-inkomensvoordeel

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een relatief laag salaris? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV).  De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens in uw loonaangifte.
Indien u recht heeft op het LIV wordt deze door de Belastingdienst automatisch uitbetaald. U hoeft dus verder geen actie te ondernemen.
Voorwaarden voor het LIV
Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit uw loonaangiften in een kalenderjaar:
– een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
– ten minste 1248 verloonde uren heeft;
– de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
Onder het wettelijk minimumloon verstaat de Belastingdienst het wettelijk minimumloon zoals geldt voor een werknemer van 23 jaar of ouder. Het gemiddeld uurloon van een werknemer berekent u door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.
Werkt een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar? Ook dan geldt de voorwaarde van ten minste 1.248 verloonde uren.
Om te toetsen of u recht heeft kunt u gebruik maken van de regelhulp van de Rijksoverheid.

Datum: 17 januari 2017

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel

Per 1 januari 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) geïntroduceerd. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden.
Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.
De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Daar hoeft een werkgever geen aanvraag voor in te dienen.
Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.
rijksoverheid-salariszaken-administratie-uitbesteden

Communicatie met Belastingdienst op termijn volledig digitaal

Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt deze maand over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen.
Als de Eerste Kamer deze wet tijdig afhamert, dan worden de nieuwe regels per 1 oktober 2015 van kracht. Er is dan één grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst. Op dit moment zijn er ook al administratieve processen die geheel langs elektronische weg verlopen, alleen zijn er nu voor elk proces aparte regels voor digitale afhandeling. De regels die digitale meldingen voor de energie- en milieu-aftrek mogelijk maken, zijn bijvoorbeeld anders dan de bepalingen die u op dit moment verplichten om uw aangiften elektronisch in te dienen. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert daarom één specifieke bepaling die al deze regels harmoniseert.
Voor uw onderneming betekent dit dat alle berichten over de heffing en inning van belastingen digitaal worden. Ook de communicatie over toeslagen gaat straks digitaal.
Om te voorkomen dat ondernemers en particulieren ineens te maken krijgen met een volledig digitaal berichtenverkeer, wordt dit gefaseerd ingevoerd.
1098-Belastingdienst (uitsnede)

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 31 maart 2015 verwerkt. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen aangebracht.
Hier kunt u ‘Handboek Loonheffingen 2015’, uitgave 1 april downloaden.
1098-Belastingdienst (uitsnede)
Datum: 3 april 2015

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd.
Toevoegingen
In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
16. Indexering boetes
17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
18. Veranderingen in de pensioenregelingen
19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015
Verbeteringen
Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:
– In de inleiding is toegevoegd wat de Belastingdienst verstaat onder ‘loonheffingen inhouden en betalen’.
– In punt 1 is onder de kop ‘Wanneer is er sprake van een concern?’ een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
– In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
– In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
– In punt 8 is onder de kop ‘Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’ de zin over de polisadministratie gewijzigd.
– In punt 10 is het volgende gewijzigd: In de 2e alinea is ‘maar minder is dan € 100.670’ veranderd in ‘maar niet meer is dan € 100.670′. En € 100.670 of hoger’ is veranderd in ‘hoger dan € 100.670’.
De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd

Rekenregels 2015 gepubliceerd

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

In de rekenregels zijn ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot de uitkeringsbedragen opgenomen.

Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 januari 2015 met 0,44% verhoogd.
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 199,15 per dag, op jaarbasis € 51.978,15. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 199,90 per dag, op jaarbasis € 51.976,00.

Loonaangifte tijdvak veranderen

Indien u met ingang van 2015 het tijdvak van uw loonaangifte wilt wijzigen dient u het wijzigingsformulier voor 14 december 2014 te versturen aan de Belastingdienst. Het kan voor u als werkgever praktischer zijn de lonen aan uw medewerkers bijvoorbeeld per 4 weken uit te betalen in plaats van per maand of andersom. Dit kan eens per jaar gewijzigd worden en start met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Salariszaken geeft deze wijziging, indien gewenst, graag voor u door aan de Belastingdienst.

Belastingdienst