058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Crisisheffing definitief afgeschaft

De crisisheffing wordt definitief afgeschaft in 2015. Om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen moesten werkgevers in 2013 en 2014 pseudo-eindheffing hoog loon toepassen. Dit was een eenmalige heffing van 16% over het loon boven € 150.000. In eerste instantie zou de maatregel eenmalig in 2013 zijn, maar werkgevers moesten de heffing over 2014 weer afdragen. Omdat er voor 2015 geen extra bezuinigingen nodig zijn, is de crisisheffing nu definitief van de baan en komt dus ook niet voor in het Belastingplan 2015.

Crisisheffing niet in strijd met de wet

Om het begrotingstekort terug te dringen mag de overheid bij hoge inkomens een eenmalige heffing opleggen. Woensdag 7 mei heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat deze zogenoemde crisisheffing niet in strijd is met de Nederlandse belastingwetten of internationale verdragen.

Het kabinet liet werkgevers over 2012 zestien procent extra loonbelasting betalen voor lonen boven de 150 duizend euro. Met de opbrengst (ongeveer 628 miljoen euro) werd het begrotingstekort teruggebracht.

Verschillende bedrijven (waaronder voetbalclubs) hadden bezwaren aangetekend tegen de heffing. Volgens de rechtbank valt de maatregel echter onder de ruimte die een wetgever heeft om beleid te maken, ondanks dat deze met terugwerkende kracht is ingegaan.

De crisisheffing zou eenmalig zijn. De regeling is echter verlengd, zodat ook over het afgelopen jaar extra loonbelasting betaald moet worden. Tegen die verlenging is ook weer protest aangetekend.

Geen crisisheffing in 2015

Na twee jaar wordt de crisisheffing, die werkgevers moesten betalen, volgend jaar definitief geschrapt. Dat melden VVD en D66 op 24 april aan BNR.

“We zijn heel helder geweest: we hoeven geen nieuwe bezuinigingspakketten te bedenken voor volgend jaar. Dus daar zit de crisisheffing dus ook niet meer in. Daarmee is het definitief van de baan”, zei Tweede Kamerlid voor de VVD Mark Harbers tegen verslaggever Hans Verbeek.
De crisisheffing was een belasting die werkgevers moesten betalen voor al hun werknemers die meer dan 150 duizend euro verdienden. De maatregel moest 500 miljoen euro per jaar opleveren en bracht in het eerste jaar zelfs 630 miljoen euro op.
 

Centraal postadres bezwaar crisisheffing

De Belastingdienst verwacht ook voor de crisisheffing 2014 een groot aantal bezwaarschriften. Net als voor de heffing in 2013 heeft de Belastingdienst voor een efficiënte afhandeling een centraal postadres ingesteld. Op deze manier heeft zij een eenvoudiger inzicht in de omvang van het aantal bezwaarschriften.
Een bezwaarschrift hoeft u dus niet naar de bevoegde inspecteur te sturen.
Deze wordt wel door de betreffende inspecteur behandeld.

De crisisheffing houdt in dat werkgevers in 2014 een heffing van 16% moeten afdragen over het loon van een werknemer voor zover dat loon het bedrag van € 150.000 overstijgt. Het gaat dan om het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

U kunt uw bezwaar sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC HEERLEN

Crisisheffing hoge inkomens blijft

De crisisheffing van 16% over inkomens boven € 150.000 blijft. Ook in 2014 zal deze in 2013 ingevoerde crisisheffing geheven worden. De heffing bedraagt 16% over het inkomen boven de grens van € 150.000 en zal in maart moeten afgedragen worden via de eindheffing. De heffing gaat over het inkomen van 2013.

Crisisheffing

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing van 16% betalen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, indien dat loon hoger was dan € 150.000,-  De heffing moet bij de aangifte loonbelasting over maart 2013 of de vierwekenperiode 4 worden voldaan.
De crisisheffing wordt berekend over het fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (incl. bijtelling voor de auto van de zaak en structurele en incidentele beloningen, zoals bijvoorbeeld bonussen).
Belangrijke aandachtspunten;

  • De crisisheffing wordt op het niveau van de inhoudingsplichtige getoetst. De heffing is dus niet van toepassing als uw werknemer bij verschillende werkgevers werkzaam is en zijn loon in totaliteit boven de €150.000 komt.
  • Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen heeft binnen met elkaar verbonden vennootschappen en hij verdient bij elkaar opgeteld meer dan  €150.000  dan moet de crisisheffing over het volledige loon worden geheven door de vennootschap waarvan de werknemer in 2012 het grootste deel van het loon heeft genoten.
  • Als een werknemer een gedeelte van het jaar in dienst was bij een werkgever, dan is bij het bepalen of de crisisheffing van toepassing is van belang welk loon daadwerkelijk in 2012 genoten is. Is het fiscale loon van een werknemer op jaarbasis dus meer dan € 150.000, maar het daadwerkelijk genoten loon – in verband met de kortere periode van de dienstbetrekking in 2012 – lager, dan is de crisisheffing niet van toepassing.
  • Als een werkgever in 2012 de arbeidsovereenkomst met een werknemer heeft omgezet in een zzp-contract, dan tellen de verdiensten uit het zzp-contract mee met het loon over 2012.
  • Als een onderneming in 2012 is geliquideerd, failliet is gegaan of is overgenomen, dan is over de in 2012 genoten 150.000 euro of meer crisisheffing verschuldigd.