058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Crisisheffing

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing van 16% betalen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, indien dat loon hoger was dan € 150.000,-  De heffing moet bij de aangifte loonbelasting over maart 2013 of de vierwekenperiode 4 worden voldaan.
De crisisheffing wordt berekend over het fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (incl. bijtelling voor de auto van de zaak en structurele en incidentele beloningen, zoals bijvoorbeeld bonussen).
Belangrijke aandachtspunten;

  • De crisisheffing wordt op het niveau van de inhoudingsplichtige getoetst. De heffing is dus niet van toepassing als uw werknemer bij verschillende werkgevers werkzaam is en zijn loon in totaliteit boven de €150.000 komt.
  • Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen heeft binnen met elkaar verbonden vennootschappen en hij verdient bij elkaar opgeteld meer dan  €150.000  dan moet de crisisheffing over het volledige loon worden geheven door de vennootschap waarvan de werknemer in 2012 het grootste deel van het loon heeft genoten.
  • Als een werknemer een gedeelte van het jaar in dienst was bij een werkgever, dan is bij het bepalen of de crisisheffing van toepassing is van belang welk loon daadwerkelijk in 2012 genoten is. Is het fiscale loon van een werknemer op jaarbasis dus meer dan € 150.000, maar het daadwerkelijk genoten loon – in verband met de kortere periode van de dienstbetrekking in 2012 – lager, dan is de crisisheffing niet van toepassing.
  • Als een werkgever in 2012 de arbeidsovereenkomst met een werknemer heeft omgezet in een zzp-contract, dan tellen de verdiensten uit het zzp-contract mee met het loon over 2012.
  • Als een onderneming in 2012 is geliquideerd, failliet is gegaan of is overgenomen, dan is over de in 2012 genoten 150.000 euro of meer crisisheffing verschuldigd.