058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Meldplicht ernstig datalek

Salarisadministrateurs hebben sinds 1 januari 2016 meldplicht om direct een melding te verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een ernstig datalek. Zij dienen alleen een melding te doen wanneer het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens. 
Bij persoonsgegevens van gevoelige aard moet u denken aan:  

  • Bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16 Wbp (het gaat hierbij om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag).  
  • Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene (hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over (problematische)schulden, salaris- en betalingsgegevens).  
  • Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene (hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over gokverslaving, prestaties op school/werk of relatieproblemen).
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens (mogelijke gevolgen voor betrokkenen hangen af van de verwerkingen en van de persoonsgegevens waar de inloggegevens toegang toe geven. Hierbij moet rekening gehouden worden met dat veel mensen wachtwoorden hergebruiken voor verschillende verwerkingen).
  • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor identiteits fraude (het gaat hierbij onder meer om biometrische gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en om het Burgerservicenummer (BSN)).


Neem een gratis abonnement op onze nieuwsbrief en download een whitepaper!
Datum: 12 september 2017

Asscher: minimumloonjeugdloon naar 21 jaar

Het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar: jongeren krijgen eerder het volwassen minimumloon. “Volwassenen verdienen een volwassen beloning”, zei Asscher tijdens de presentatie van zijn nieuwe plan om meer mensen aan het werk te krijgen.
Die overgang in de leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs doorgevoerd: de eerste verlaging gaat in in 2017, de tweede in 2019. Werkgevers worden gecompenseerd voor het aannemen van jongeren, “zodat het niet leidt tot minder banen, maar vooral tot een betere beloning”, aldus Asscher.
FNV-bestuurder Gijs van Dijk noemt de aanpassing in het jeugdloon een historische stap en spreekt tegelijkertijd van een emotionele dag. “We zijn hier al zo lang mee bezig. Na alle acties en activiteiten is het eindelijk zo ver.”
Asscher liet eind vorig jaar onderzoek doen naar de gevolgen van een fors hoger jeugdloon door het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit werd geconcludeerd dat er duizenden banen zouden verdwijnen. Een beperkte verhoging heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid, aldus het planbureau.
minimumloon-300x225

Verbod inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli

Het blijft na 1 januari 2016 toch mogelijk om inhoudingen te doen op het loon van werknemers en hun daardoor minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen.
Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016. In zijn brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt.
Volgens hem is het de afgelopen maanden gebleken dat het complexe materie betreft waarbij rekening dient te worden gehouden met een breed palet aan mogelijke consequenties.
Loonstijging

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die aanslagen worden volgende week verstuurd met de percentages en bedragen uit het Belastingplan van Prinsjesdag. Een automatische tussentijdse correctie is niet mogelijk, aldus Wiebes.
Als het plan niet doorgaat, wat dus half december moet blijken, zijn die vier miljoen aanslagen dus onjuist. Mensen krijgen dan in 2016 meer terug van de Belastingdienst of betalen over dat jaar minder dan moet. Dat moet dan in 2017 worden verrekend. Mensen kunnen daarop anticiperend wel begin volgend jaar zelf hun aanslag aanpassen. In de praktijk doen echter maar weinig mensen dat.
Loonbelasting die in de eerste maanden van 2016 te weinig wordt geheven, zal waar mogelijk in de rest van volgend jaar al worden ingehaald. Dat betekent dat werknemers vanaf april 2016, zoals Wiebes het uitdrukt, “een negatief loonstrookjeseffect kunnen ervaren”.
eric-wiebes-470x340
Datum: 19 november 2016

De pensioenpremies stijgen in 2016

De pensioenpremies stijgen volgend jaar gemiddeld met 2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau.
De premieverhoging komt voor de helft door de lage marktrente en voor de andere helft door een nieuwe rekenmethode van DNB. Doordat de rente laag blijft, is er meer premie nodig om pensioenen uit te keren.
Omdat de mogelijkheden per pensioenfonds verschillen, kan de premiestijging per pensioenfonds ook sterk variëren. Waarschijnlijk hoeft een groot deel (ongeveer 3,6 miljoen mensen) van de pensioendeelnemers niet of nauwelijks een hogere premie te betalen. Toch kan er nog het één en ander veranderen voordat de pensioenfondsen dit najaar hun premie bekendmaken.

Datum: 6 november 2015
 

Werkgevers benutten vrije ruimte WKR niet volledig

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.
Dat blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen.
Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

  1. Angst om het budget te overschrijden (44 procent)
  2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35 procent)
  3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11 procent)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari 2015 verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.
“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree.
“Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen.
Meer informatie over de werkkostenregeling vindt u in onze whitepaper.
stagiair-ontbreekt-in-cao
Datum: 15 oktober 2015

Stagiaires en de overeenkomst

Bijna iedere student is verplicht een stage te volgen bij een erkend leerbedrijf. De bedoeling is dat de student ervaart hoe het bedrijfsleven is en de theoretische kennis omzet in praktijkervaring. Het belang bij een stagiair in het bedrijfsleven is groot. Het is en blijft een win-win situatie voor werkgever en stagiair. De stagiair krijgt een beeld van hoe alles in zijn werk gaat, en het bedrijf heeft een “relatief goedkope” extra kracht en krijgt een indruk van een potentiële nieuwe medewerker.
Echter, de vraag luidt: Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst? Bijna iedere werkgever zal zeggen “nee, een stagiair heeft een stageovereenkomst”. Maar wat is dan een stageovereenkomst? Helaas wordt dit niet duidelijk aangeven in de wet.
Wettelijk gezien kenmerkt een arbeidsovereenkomst zich door de volgende elementen:
– een gezagsverhouding;
– een verplichting tot persoonlijke arbeid;
– arbeid gedurende zekere tijd;
– een beloning.
Hier kunnen wij uit opmaken dat er wel degelijk sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst voor een stagiair. Met andere woorden ook al ondertekenen werkgever en stagiair een “stageovereenkomst”, de rechter kan oordelen dat het feitelijk een arbeidsovereenkomst is.
Maar welke gevolgen brengt dit met zich mee?
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
– de aanzegverplichting uit de Wet werk en zekerheid;
– de stagiair heeft recht op het wettelijk minimumloon;
– de stagiair heeft recht op vakantiegeld;
– indien de overeenkomst opgezegd wordt is er een ontslagvergunning van UWV nodig.
Wat kunt u doen?
Om te voorkomen dat de rechter besluit dat een arbeidsovereenkomst van toepassing is, kunt u zich het volgende afvragen:
– betaalt u de stagiair uitsluitend een lage onkostenvergoeding?
– is de stagiair ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling?
– is er sprake van een mentor en/of zijn er bezoeken van een leraar op de werkplek?
– is er vooral sprake van het vergroten van kennis en ervaring?
Het werken mag niet voorop staan. Een stagiair moet bijvoorbeeld ook de gelegenheid krijgen een verslag, scriptie of samenvatting te schrijven.
Indien u op alle vragen “ja” antwoordt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst gezien wordt.      
stagiair-ontbreekt-in-cao
Datum: 15 september

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd.
Toevoegingen
In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
16. Indexering boetes
17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
18. Veranderingen in de pensioenregelingen
19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015
Verbeteringen
Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:
– In de inleiding is toegevoegd wat de Belastingdienst verstaat onder ‘loonheffingen inhouden en betalen’.
– In punt 1 is onder de kop ‘Wanneer is er sprake van een concern?’ een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
– In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
– In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
– In punt 8 is onder de kop ‘Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’ de zin over de polisadministratie gewijzigd.
– In punt 10 is het volgende gewijzigd: In de 2e alinea is ‘maar minder is dan € 100.670’ veranderd in ‘maar niet meer is dan € 100.670′. En € 100.670 of hoger’ is veranderd in ‘hoger dan € 100.670’.
De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd

Overstappen naar Salariszaken?

Niet helemaal tevreden over uw huidige salarisverwerker of u vindt deze te duur worden?
U doet de salarissen nu zelf maar u heeft de expertise of de tijd er niet voor?

Voor u het weet is 2014 ten einde, het ultieme moment om over te stappen is op 1 januari 2015. Eerder is uiteraard ook geen enkel probleem voor ons!

Wij van Salariszaken voegen kennis en ervaring samen tot persoonlijke en vertrouwde dienstverlening. Wij bieden maatwerk, maar wel tegen redelijke tarieven. U kunt voor elke branche in Nederland bij ons terecht.
Wij overtuigen u graag in een persoonlijk gesprek of bieden u graag een vrijblijvende offerte aan.

Wie zijn wij? Klik hier voor meer informatie.

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.