058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

De premies werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt: van 1,28% naar 1,31%. Hoe hoog de sociale premies in 2021 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. De calculatiepremie geeft meestal wel een aardige inschatting, maar UWV merkt ook op dat er momenteel sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden.
Awf kent twee tarieven
Sinds 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog en een laag premiepercentage. In de onderstaande tabel staat dat het gewogen gemiddelde van deze twee premies is geraamd op 4,19%. De calculatiepremie Awf in de tabel is een fictief berekend lastendekkend percentage. Het is dus nog niet bekend hoe deze premie in 2021 zal worden opgeknipt in een hoge en een lage premie.
Meevaller in de Aof-premie
De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De verwachting is dat deze premie daalt van 6,77% in 2020 naar 5,55% in 2021. De percentages zijn nog wel exclusief de uniforme opslag kinderopvang. In 2020 bedraagt die opslag 0,50%. Alle sociale premies uit de Juninota 2020 van UWV vind je in de tabel hieronder.

Fonds 2020 2021
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 4,19% 3,73%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,05%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof, exclusief opslag kinderopvang) 6,77% 5,55%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,28% 1,31%

De vooruitzichten op dit terrein lijken dan ook gunstig. Wel zo prettig in deze lastige economische (corona)tijd.

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring

Vanaf 1 maart 2017 kunnen werknemers bij ING, ABN AMRO en de Rabobank een hypotheekaanvraag doen zonder werkgeversverklaring. De Hypotheker en Florius waren al eerder gestart met de pilot in 2016. De deelnemende intermediairs kunnen de aanvraag inzetten door middel van een digitaal bericht van het UWV.
Het aanvragen van een hypotheek wordt via deze weg makkelijker gemaakt. Ook zijn de kansen op fouten verminderd. Het digitaal document bevat loongegevens en het verleden van werkgevers.
Dit document kunnen werknemers zelf downloaden via mijnuwv.nl.
De pilot wordt HANDIG! genoemd. Deelnemende partijen zijn ABN AMRO, Adviesbox, Florius, HDN, De Hypotheker, ING, Rabobank, UWV, Vereniging Eigen Huis en WEW (NHG).
Bij een positief resultaat van de pilot en evaluatie in de loop van 2017, komt de nieuwe standaard (en het proces) ter beschikking aan alle belanghebbenden.
 

 
Datum: 10 maart 2017

Formulieren voor ontslagaanvraag aangepast

UWV heeft door gewijzigde regelgeving de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast.
De behandeling van een ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken. Deze termijn start op het moment dat UWV een complete aanvraag met de juiste formulieren van de werkgever heeft ontvangen. Bij gebruik van verouderde formulieren, kan er vertraging ontstaan omdat de aanvraag niet compleet is. Gebruik daarom de nieuwste formulieren als u een ontslagvergunning bij UWV wilt aanvragen. De nieuwste versie vindt u hier.

WW voor flexwerkers valt onverwacht lager uit

De berekening van het dagloon is per 1 juli 2015 aangepast. Door een nieuwe manier van berekenen, valt de WW-uitkering voor flexwerkers en seizoensarbeiders lager uit.
Een oud-medewerker die in de eerste zes maanden van het jaar 80 euro per dag heeft verdiend en in de rest van het jaar 90 euro per dag, heeft volgens de berekening een dagloon van 85 euro. Een collega die maar een half jaar heeft gewerkt voor 90 euro per dag en de andere helft van het jaar niet heeft gewerkt, heeft volgens de nieuwe berekeningen maar een dagloon van 45 euro. Volgens de oude regels zou zijn dagloon 90 euro zijn.
De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het dagloon. In de eerste maanden krijgt een WW’er 75 procent van zijn oorspronkelijke dagloon. Tot 1 juli werd het totaal verdiende loon gedeeld door het aantal gewerkte dagen. Sinds die datum wordt het verdiende loon altijd gedeeld door 261 dagen, ook als iemand tijdens maar een paar maanden in de zomer heeft gewerkt. De nieuwe rekenregels pakken ook negatief uit voor mensen die vanuit de WW tijdelijk voor een lager salaris gaan werken en ter aanvulling een WW-uitkering aanvragen.
Het ministerie van Sociale Zaken verdedigt de ingreep in de Volkskrant: “Het is raar dat iemand die kort gewerkt heeft een hogere uitkering kon krijgen dan iemand die lang heeft gewerkt.” De minister heeft in een brief aan vakcentrale CNV drie fictieve voorbeelden genoemd waarbij iemand vlak voor zijn ontslag plots meer is gaan verdienen en daardoor een hogere WW krijgt. Een ander die voor hetzelfde salaris is blijven werken, krijgt minder. “Voor het verschil in uitkomst valt mijns inziens geen rechtvaardiging te geven; het zijn gelijke gevallen maar ze worden ongelijk behandeld”, aldus de minister in de brief.
uwv

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

UWV heeft de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning gepubliceerd.
Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent voor u dat u bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen bij:

Let op: gebruik deze nieuwe formulieren voor ontslagaanvragen die u op of na 1 juli indient. U kunt de formulieren downloaden vanaf uwv.nl, invullen en vanaf 1 juli uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Als uw aanvraag compleet is dan kan UWV deze binnen 4 weken afhandelen.

Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW)

Wordt u op of na 1 juli 2015 werkloos? Dan krijgt u te maken met nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid.
Onderstaand treft u de wijzigingen aan per 1 juli aanstaande;
1. Betaling WW 1 keer per maand
Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand achteraf betaald.
Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.
2. Opgeven en verrekenen van inkomsten
Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering het inkomen aan als de werknemer gaat werken voor een lager inkomen dan het WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5 procent van het WW-maandloon.
Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft dit zo.
Inkomsten elke maand doorgeven
Als iemand een WW-uitkering heeft, moet hij na afloop van elke maand zijn inkomsten doorgeven. Dit doet hij via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als hij geen inkomsten heeft, is hij verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. UWV verrekent eventuele inkomsten en berekent de hoogte van de uitkering.
adat wij het formulier van u hebben ontvangen, maken we binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. UWV betaalt de WW-uitkering pas als het formulier Inkomstenopgave is ontvangen.
Gegevens controleren
Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. De uitkeringsgerechtigde moet controleren of het inkomen klopt. Ook als iemand niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. Is iemand werkloos en ziek? Ook dan moet de belanghebbende de gegevens controleren en aangeven of ze kloppen.
Net werkloos?
Als iemand net werkloos is dan kan het vanaf de eerste dag dat iemand werkloos is langer dan een maand duren voordat hij de eerste WW-uitkering krijgt.
3. Na 6 maanden is elk werk passend
Als iemand langer dan 6 maanden werkloos is, worden vanaf 1 juli 2015 na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat een werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met lager opleidings-, werk- en denkniveau. Als een werkgever iemand wil aannemen, dan moet hij dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan hij gewend is of als het om werk gaat voor minder uur per week.
4. WW vult inkomen aan
De WW-uitkering vult het inkomen aan als een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn WW-uitkering. Daarmee is het lonend om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.
Heeft iemand een WW-uitkering en gaat hij werken? En verdient hij minder dan 87,5 procent van het WW-maandloon? Dan houdt UWV 70 procent van de inkomsten in op de WW-uitkering. Dat betekent dat hij 30 procent van de inkomsten mag houden.
Als iemand met een WW-uitkering gaat werken en hij verdient meer dan 87,5 procent van het WW-maandloon, dan eindigt het recht op WW.
5. Andere berekening dagloon
De berekening van het dagloon van de WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.
Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV vanaf 1 juli 2015 naar het loon dat hij verdiende in de periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75 procent van het dagloon, vanaf de derde maand is dit 70 procent. Ook als dit loon bij verschillende werkgevers is verdiend of als dit loon is verdiend bij dezelfde werkgever met verschillende arbeidscontracten.
Korter dan 12 maanden gewerkt
Het dagloon van de WW-uitkering wordt lager dan het gemiddelde dagloon dat iemand verdiende bij een werkgever(s). Dat komt doordat UWV het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. UWV deelt het loon dat iemand heeft verdiend door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar). Zo komt UWV tot een gemiddeld dagloon. Het maandloon is 21,75 x het dagloon. 21,75 is het aantal werkdagen in een maand. De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75 procent van het dagloon, vanaf de derde maand is dit 70 procent.
6. Garantieregeling
Stel: een man komt in dienst bij een werkgever en verdient een lager inkomen dan hij verdiende voordat hij werkloos werd. Hij wil namelijk voorkomen dat hij werkloos raakt of blijft. Als hij dan opnieuw werkloos wordt, geldt mogelijk de garantieregeling WW. Bij de garantieregeling, neemt UWV het oude, hogere inkomen als basis voor de WW-uitkering. De WW-uitkering is dan ook hoger.
Voorwaarden garantieregeling van baan naar baan en daarna WW
Als een werknemer van de ene werkgever in dienst komt bij een andere werkgever, dan gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling WW:
– Iemand heeft minimaal 1 jaar bij zijn vorige werkgever gewerkt;
– Aansluitend op deze baan heeft hij 1 of meer banen gehad en heeft hij dus geen WW ontvangen;
– Bij de laatste baan is hij buiten zijn schuld ontslagen binnen 54 weken na het eerdere ontslag.
Voorwaarden garantieregeling als iemand vanuit de WW gaat werken
Als iemand vanuit de WW aan de slag gaat bij een werkgever, gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling:
– Hij heeft minimaal 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat hij werkloos werd;
– Uit deze baan had hij recht op een WW-uitkering;
– Hij gaat in een nieuwe baan werken waardoor de WW-uitkering eindigt;
– Hij wordt ontslagen en heeft recht op een nieuwe uitkering;
– Deze nieuwe uitkering start binnen 12 maanden na het begin van de vorige WW-uitkering.
7. Sollicitatieplicht
Als iemand een WW-uitkering krijgt, heeft hij ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Ook als iemand naast zijn WW-uitkering een baan heeft. Als hij een nieuwe baan heeft, moet hij dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven via Mijn UWV met het wijzigingsformulier.
Uitzondering
Iemand heeft tijdelijk geen sollicitatieplicht als hij hetzelfde aantal uren werkt als in de oude baan, als hij meer werkt dan in zijn oude baan of als hij 36 uur of meer werkt. Dit is maximaal 3 maanden, daarna geldt de sollicitatieplicht weer.
Bron: UWV
imagesUFVLA3CT

Geen loonkosten voor lerende werknemer met brug-WW

Brug-WW is een regeling die ervoor zorgt dat werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk kunnen in sectoren waar een tekort is aan personeel. Deze regeling heeft ook voordelen voor werkgevers. Dat meldt UWV.

Als mensen voor een nieuwe werkgever gaan werken in een ander beroep en soms zelfs in een andere sector, moeten ze vaak omgeschoold worden. Met de brug-WW kunnen werknemers zich voor een bepaalde sector laten omscholen, met behoud van de WW-uitkering.
Hoe werkt de brug-WW?
De werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin hij een opleiding volgt. Maar de werkgever betaalt alleen loonkosten over de uren die de werknemer werkt. De uren die hij maakt voor zijn opleiding, worden betaald uit de WW. Als een werknemer, bijvoorbeeld 24 uur werkt en daarnaast 16 uur studeert, dan krijgt hij voor deze 16 uren een WW-uitkering.
Voor wie?
De regeling brug-WW geldt voor werknemers met een WW-uitkering en werknemers die ontslagen dreigen te worden. Werkzoekenden en werknemers uit sectoren waar het aantal banen daalt, kunnen via de brug-WW sneller werk vinden in sectoren waar het aantal banen toeneemt.

UWV kantoor

 

Premiewijzer Whk 2015

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van UWV maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. U kunt de premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2015.
U kunt in 2015 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden.
Let op: de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk geeft ongeveer aan wat de hoogte is van uw gedifferentieerde premie Whk. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
U vindt de premiewijzer hier.

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Bent u een middelgrote of grote werkgever en wilt u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigen? Dan moet u per 1 januari 2015 rekening houden met een hoger premiedeel ZW-flex. Dit geldt voor werkgevers waarvoor UWV een individuele premie kan vaststellen op basis van een eerder periode waarin de werkgever geen eigenrisicodrager is geweest. Heeft u het verzoek voor 20 maart ingediend dan valt u nog onder de standaard regels (de eerste twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie).