058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkkostenregeling WKR

Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie
met de Belastingdienst en tot jurisprudentie. Vervolgens kwam de overheid met nieuwe (reparatie)wetgeving.
Na een overgangsregeling van enkele jaren, waarin werkgevers konden kiezen tussen de bestaande wetgeving en de nieuwe werkkostenregeling, is sinds 1 januari 2015 het toepassen de werkkostenregeling verplicht. In deze whitepaper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Wij gaan in deze whitepaper uit van de regelingen zoals deze nu zijn bepaald voor 2020.
Download hier de gratis whitepaper

Het kerstpakket en de werkkostenregeling

Over het kerstpakket betaalde u onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen 20 procent eindheffing, terwijl dat onder de werkkostenregeling volledig tot het loon van de werknemer hoort (als u het niet als eindheffingsloon aanwijst).
De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u aanwijst als eindheffingsloon, niet meer dan 30 procent mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer.
De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar is in ieder geval gebruikelijk is.
Voorbeeld wel gebruikelijk
U werkt in een middelgroot bedrijf en de werkgever geeft werknemers met kerst een flatscreentelevisie van € 3.000. Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel met kerst zo’n duur cadeau krijgt. U mag de flatscreentelevisie aanwijzen als eindheffingsloon, ook al is deze duurder dan € 2.400.
Voorbeeld niet gebruikelijk
De werkgever geeft zijn werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. De werkgever geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van € 25.000.
Een kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde van het pakket wijkt meer dan 30 procent af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. U behandelt het deel van de verstrekking dat boven de 30%-grens uitkomt, als loon van de directeur.
Voorbeeld loon in natura
U krijgt een factuur van de leverancier voor 25 kerstpakketten die u hebt gekocht voor de werknemers. De waarde van deze kerstpakketten is de factuurprijs inclusief btw. U kunt deze verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsloon en de totale factuurwaarde in 1 keer opnemen in uw administratie.
Ook kerstpakket voor uitzendkrachten
Ik geef niet alleen aan mijn eigen personeel een kerstpakket, maar ook aan de uitzendkrachten. Kan ik het kerstpakket van de uitzendkrachten ook aanwijzen als eindheffingsloon? De werkkostenregeling geldt alleen voor de eigen werknemers. Uitzendkrachten die u inhuurt, vallen daar niet onder.
Er is wel een andere eindheffingsmogelijkheid voor kerstpakketten die u verstrekt aan niet-werknemers (zie paragraaf 24.4 van het Handboek Loonheffingen 2015).
Boeken met of zonder btw
De werkgever wil zijn vrije ruimte gebruiken voor kerstpakketten die ik als eindheffingsloon aanwijs. Dat moet ik boeken met btw. Maar in het grootboek boeken wij zonder btw. Hoe ga ik hiermee om?
Het softwarepakket dat u gebruikt, kan in de meeste gevallen de prijs met btw berekenen. Maar als dat niet zo is en het kerstpakket bestaat uit producten met verschillende btw-tarieven, dan kunt u met ons afspreken dat u uit mag gaan van de gemiddelde btw over de verschillende producten.
kerstpakket

Werkgevers benutten vrije ruimte WKR niet volledig

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.
Dat blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen.
Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

  1. Angst om het budget te overschrijden (44 procent)
  2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35 procent)
  3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11 procent)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari 2015 verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.
“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree.
“Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen.
Meer informatie over de werkkostenregeling vindt u in onze whitepaper.
stagiair-ontbreekt-in-cao
Datum: 15 oktober 2015

Toch locatieonderscheid bij personeelsfeesten onder WKR

Het locatieonderscheid bij personeelsfeesten- of uitjes blijft onder de werkkostenregeling(WKR) bestaan. Dit blijkt uit recent gepubliceerde aanvullende vragen en antwoorden naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst. Dat meldt PricewaterhouseCoopers. Maaltijden en consumpties in het kader van een extern gehouden personeelsfeest met een consumptief karakter, zijn volgens de Belastingdienst (toch weer) niet vrijgesteld. De werkgever kan deze kosten wel in het forfait onderbrengen.
Op werkplek of externe locatie. Om de totale kosten van een personeelsfeest goed in te kunnen schatten, is het van belang om de fiscale gevolgen van het feest in kaart te brengen. In dat kader is goed te beseffen dat een personeelsfeest op de werkplek in de regel fiscaal vriendelijker wordt behandeld dan een feest op een externe locatie. Het verschil zit met name in de behandeling van maaltijden, consumpties en andere voorzieningen. Ook het programma van de dag speelt weer meer een rol bij de fiscale consequenties.
Handboek Loonheffingen
In het Handboek Loonheffingen 2015 is het standpunt geformuleerd dat de kosten van een personeelsfeest op een externe locatie in zijn geheel tot het loon behoren (en tevens door de werkgever ten laste van het werkkostenbudget mogen worden gebracht). Vervolgens gaf de Belastingdienst in het webinar een soepelere uitleg: consumpties en maaltijden in het kader van een extern gehouden personeelsfeest mochten onbelast op basis van de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten. Uit de meeste recente vragen en antwoorden kan de conclusie worden getrokken dat de Belastingdienst terugkeert naar de tekst van het Handboek. Een gerichte vrijstelling voor verblijfskosten blijft – afhankelijk van de programma – echter onder voorwaarden mogelijk
.

Kerstpakket 2014

Indien u de werkkostenregeling toepast dan kunt u een kerstpakket verstrekken van € 91,- (inclusief btw). De werkkostenregeling kent namelijk een gebruikelijkheidstoets, dit komt er op neer dat de hoogte van het kerstpakket niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Als u de € 70 euro die de afgelopen jaren was vrijgesteld definieert als gebruikelijk, dan mag u daar dus 30% van afwijken (70 + 30% = 91). Lees ook ons informatiebulletin werkkostenregeling.
Past u de werkkostenregeling niet toe dan mag u dit jaar weer tot € 70 (inclusief btw) per persoon fiscaal vriendelijk uitgeven aan het kerstpakket. Geef dit wel door aan Salariszaken want over deze € 70 moet 20% eindheffing worden berekend. Vanaf volgend jaar is de werkkostenregeling verplicht.

Tablet is communicatiemiddel

Een iPad of tablet is volgens het gerechtshof in Amsterdam een communicatiemiddel. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam heeft een iPad of tablet kenmerken van zowel een communicatiemiddel als van een computer. Echter is de iPad of tablet te beperkt te gebruiken als computer. Door het touchscreen zijn de invoer mogelijkheden te beperkt. Onder de werkkostenregeling is een van de voorwaarden dat de werkgever altijd eigenaar blijft. Is dit niet het geval dan valt de iPad of tablet altijd onder de vrije ruimte. Vanaf 2015 mag de iPad of tablet alleen nog onbelast ter beschikking worden gesteld indien deze noodzakelijk is voor de dienstbetrekking (noodzakelijkheidscriterium).

Werkkostenregeling

Let u er op dat u zich voorbereidt op de werkkostenregeling? Vanaf 2015 gaat deze in vereenvoudigde vorm definitief door (zie ook ons eerdere nieuwsartikel). Analyseer van te voren goed wat er onder de WKR valt en wat niet. Zorg er voor dat u weet wat voor budget u heeft en of u eventueel nog ruimte over heeft. In dat geval heeft u nog mogelijkheden om fiscaal vriendelijk nieuwe regelingen te implementeren. Vanaf 2015 is de WKR verplicht!

Werkkostenregeling gaat vereenvoudigd door!

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing. Het huidige ‘keuzeregime’ opnieuw verlengen acht staatssecretaris Wiebes (Financiën) onwenselijk. Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten dat de werkkostenregeling na een uitgebreide internetconsultatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De vrije ruimte van 1,5% wordt verlaagd naar 1,2% om deze maatregelen budgettair neutraal in te kunnen voeren.

In de brief aan de Tweede Kamer staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015.
De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 ingaan. Het betreft:

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium wordt voorlopig alleen geïntroduceerd voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

2. Jaarlijkse afrekensystematiek
Om de afrekensystematiek te vereenvoudigen is besloten dat de inhoudingsplichtige nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is.

3. Concernregeling
Met de introductie van de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd, zodat binnen concernverhoudingen niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR gecontinueerd.

5. Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
Om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen.

Telefoon en Tablet

Er is nu in de werkkostenregeling nog onderscheid tussen een tablet en een telefoon. Mogelijk wordt dat onderscheid opgeheven in 2015. Wij houden u op de hoogte.